Klubbens vedtægter

Paragraf Beskrivelse
§ 1 Navn
Klubbens navn er Hørsholm Badminton Klub. Klubben er hjemmehørende i Hørsholm Kommune.
    
Formål
Klubbens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til badminton, samt at afholde og deltage i turneringer. Ligesom det sociale fundament styrkes ved sammenkomster i form af festlige og sportslige aktiviteter for alle, også på tværs af aldersgrupperne.
§ 2 Optagelse af medlemmer

Indmeldelse kan ske til et bestyrelsesmedlem, et af bestyrelsen udpeget medlem eller administrator.
Hørsholm Badminton Klub er åben for alle.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen nægte optagelse. En sådan beslutning kan indbringes for en efterfølgende generalforsamling.
Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med tilladelse fra den pågældendes forældre/værge.
Ingen, der er slettet på grund af restance fra medlemskab i en under DIF hørende klub, kan optages som medlem, før restancen er betalt. Ingen, der er ekskluderet af en klub under DIF, kan optages som medlem, medmindre den ekskluderende myndighed giver sit samtykke hertil.
§ 3 Udmeldelse

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt. Udmeldelse før den nye sæson skal ske inden den 1. juni. Ved senere udmeldelse skal forfaldne kontingentrater betales.
§ 4 Indordning i forbund, alm. pligter.

Medlemmerne er foruden klubbens love underkastet de til enhver tid gældende regler og bestemmelser fastsat af bestyrelsen eller et af denne nedsat udvalg. Klubben er gennem Sjællands Badminton Kreds medlem af Danmarks Badminton Forbund under Danmarks Idræts-Forbund. Som følge heraf er klubben og hvert enkelt af dens medlemmer forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af pågældende forbund fastsatte amatørregler og voldgiftsbestemmelser. Klubben er endvidere medlem af Hørsholm Idræts Union og gennem Danmarks Badminton Forbund tilsluttet The International Badminton Federation.
    
Intet medlem af klubben må deltage i udenlandske badmintonstævner eller i kampe mod udenlandske badmintonspillere uden forud – gennem klubben – indhentet tilladelse fra DBF’s forretningsudvalg. Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubben underrettet om sin bopæl.
§ 5 Aktive og passive medlemmer

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Ved aktive forstås medlemmer, som betaler fuld kontingent og herved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben. Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke spillet i klubben mod et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet klubben. Bestyrelsen har ret til at udnævne æresmedlemmer, som bliver kontingentfri.
§ 6 Kontingent

Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen et indskud. Kontingentet betales ifølge klubbens kontingentregulativ, der godkendes af generalforsamlingen. Ved restance kan bestyrelsen disponere over restantens spilletid. Ved udmeldelse refunderes betalt medlemskontingent og indskud ikke, uden særlige forhold gør sig gældende.
§ 7 Ændring af ydelser, tildeling af baner

Bestyrelsen udarbejder plan for benyttelse af de til rådighed stående badmintonbaner og bestemmer tildelingen af disse til brug for medlemmerne, hvis ønsker i videst muligt omfang søges imødekommet. Det er medlemmernes egen pligt at skaffe sig det nødvendige antal medspillere blandt klubbens aktive medlemmer til besættelse af en tildelt bane. Dersom klubben til fremme af sit formål arrangerer turneringer, matcher, sammenkomster eller lignende, har bestyrelsen ret til at aflyse det planmæssige spil, når aflysning sker ved opslag på en meddelelsestavle mindst 8 dage før det pågældende arrangementets afholdelse.
§ 8 Karantæne og eksklusion

Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesser direkte eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Såvel den karantæneramte som den ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at være til stede under sagens behandling. Sager af denne art kan endvidere af den sædvanlige vej (gennem klub til kreds og fra kreds til forbund) indankes til kendelse i henhold til DBF’s love.
§ 9 Ordinær generalforsamling

Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal medlemmer. Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent.
    
a. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts eller april måned og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, eller vedtages behandlet med ¾ stemmer majoritet på generalforsamlingen.
    
b. Deltagere. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i restance. Bestyrelsen kan endvidere, hvis det anses for ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelserne for de forbund m.v., hvorunder klubben i henhold til sine love henhører.
    
c. Dagsorden. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Nedsatte udvalg aflægger beretning. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse, jævnfør § 11. 7. Valg af optil to suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt.
    
d. Stemmeret. Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer, der ikke er i restance og er fyldt 16 år. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
    
e. Dirigent. Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og valgbar er ethvert medlem af klubben, som har stemmeret, og som har opnået myndighedsalderen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Som dirigent kan endvidere vælges en jurist, der ikke er medlem af klubben.
    
f. Afstemning, beslutninger og lignende. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden, dog skal han (hun) lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning, såfremt ønske herom fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, dog er beslutning om lovændringer, om køb eller salg af fast ejendom samt om klubbens ophævelse kun gyldig, når mindst tre fjerdedele af de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor og mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på sædvanlig måde en ny generalforsamling, hvor bestemmelsen da kan tages med mindst tre fjerdedele af de mødende stemmer, uanset antallet af mødende. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres ved lodtrækning.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med dagsorden på samme måde og med samme varsel som angivet for den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når 50 stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom. Begæringen skal, for at betragtes som gyldigt fremsat, indsendes i originaleksemplar til klubbens formand, og den skal angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder påkrævede. Kun de på dagsordenen opførte punkter kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én måned efter, at eventuel begæring herom er fremsat.
§ 11

Bestyrelsen

Stk. 1:
Klubbens overordnede ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen og består af otte medlemmer. De otte medlemmer er formand, næstformand, kasserer, sekretær, seniorspilleudvalgsformand, veteranspilleudvalgsformand, ungdomsspilleudvalgsformand og breddeudvalgsformand. Medlemmerne vælges for to år ad gangen, således at formand, sekretær, seniorspilleudvalgsformand og breddeudvalgsformand afgår lige år, og næstformand, kasserer, veteranspilleudvalgsformand og ungdomsspilleudvalgsformand afgår ulige år.
    
Samtlige medlemmer af bestyrelsen vælges særskilt.
    
Den nye bestyrelse tiltræder 1. maj eller umiddelbart efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor valg har fundet sted. Der kan vælges op til to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved opstået vakance. Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
    
Stk. 2:
Det er bestyrelsens opgave at lede og repræsentere klubben samt, efter bedste evne, varetage klubbens tarv i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf. Til løsning af sine opgaver disponerer bestyrelsen over klubbens midler og kan antage den fornødne lønnede medhjælp.
    
Stk. 3:
Den daglige ledelse forestås af et forretningsudvalg, der består af bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær. Arbejdet i forretningsudvalget udføres med ansvar over for den samlede bestyrelse.
    
Stk. 4:
Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden. Bestyrelsesmøde holdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede, herunder formand eller næstformand. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige hverv. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved bestyrelsens og forretningsudvalgets møder tages der referat, der godkendes på det efterfølgende møde. Ved generalforsamlinger tages der referat, der efterfølgende godkendes af klubbens formand og den valgte dirigent. Hvis der på generalforsamlingen vælges under 8 personer til bestyrelsen, er bestyrelsen pligtig til at indkalde til en ny generalforsamling eller bede om generalforsamlingens accept på efterfølgende at forsøge at besætte den vakante bestyrelsesplads.

§ 12

Regnskabet

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af de af generalforsamlingen 2 valgte revisorer, der vælges for et år ad gangen. Revisorerne har adgang til alle bøger vedrørende klubbens regnskab, samt til at efterse klubbens kasse og beholdninger. Bestyrelsen er pligtig at meddele dem enhver oplysning, de forlanger til bekræftelse af regnskabernes rigtighed.

§ 13

Den sportslige ledelse

Stk. 1:
Seniorspilleudvalgsformanden, veteranspilleudvalgsformanden, ungdomsspilleudvalgsformanden og breddeudvalgsformanden forestår i de respektive afdelinger den daglige, sportslige ledelse af klubben med ansvar over for og reference til bestyrelsens forretningsudvalg.
    
Stk. 2:
Afdelingsformændene sammensætter i hver afdeling et spilleudvalg.
    
Stk. 3:
Det er afdelingsformandens opgave sammen med holdlederen for det enkelte hold og efter konsultation med cheftræneren i den respektive afdeling at forestå udtagelsen af holdene til holdturneringen. Afdelingsformanden kan efter eget valg involvere medlemmer fra de respektive spilleudvalg ved holdudtagelser. I fald der ikke er enighed omkring holdudtagelsen, afdelingsleder og træner imellem, har træneren det sidste ord.
    
Stk. 4:
De fire afdelingsformænd, sammen med det respektive spilleudvalg, forelægger forud for hver sæson for den samlede bestyrelse en plan for ambitioner og projekter for den kommende sæson for den enkelte afdeling.

§ 14

Ansvar overfor tredjemand
Medlemmerne, herunder klubbens bestyrelse, er ikke personligt ansvarlige for klubbens forpligtelser, kun den til enhver tid tilstedeværende klubformue hæfter for disse.

Tegningsret.
Klubben tegnes overfor 3. mand af formanden samt 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Alternativt 4 medlemmer af bestyrelsen i forening.

§ 15

Klubbens opløsning

I tilfælde af klubbens ophævelse skal dens eventuelle aktiver skænkes til et sportsligt formål, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse.